Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 Ca Dao và Tục Ngữ
 Nhờ Giúp
 Lòng tự Trọng
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

cadao
Administrator

USA
253 Posts

Posted - 09/21/2006 :  23:42:40  Show Profile  Reply with Quote
Cô gíao Như AN muốn kiếm những câu ca dao về "lòng tự trong" cho học trò học nhưng kiếm không thấy. Ca Dao kiếm thử cũng chẳng thấy. Suy nghĩ một lúc thì Ca Dao thấy rằng: Tụ Trọng thì phải biết dùng chữ "chớ" do đó Ca Dao áp dụng và thấy nhiều câu lắm lắm. Đây là thư Ca Dao trả lời cho Co Giáo Như An qua điện thư: (có 363 câu có chữ chớ cho nên phải cắt ra làm hai để post)

Như An quý mến

Thật ra trong toàn bộ ca dao không có câu nào có chữ "lòng tự trọng" tuy nhiên nếu ta suy nghĩ kỹ một tý thì ta có thể suy diễn ra rằng: "chớ" vì tự trọng cho nên "chớ . Như An có thể nghĩ ra một hay hai chữ tương tự để diễn dịch ra "Lòng Tự Trọng" rồi tìm sẽ có kết quả


Đây với chữ "Chớ" tôi tìm thì được bây nhiêu câu ca dao (Dĩ nhiên có nhiều câu chẳng ăn nhập gì đến "lòng tự trọng". Như An chịu khó lựa nhé
Thân kính

hph

Phần đầu

Ăn ớt rủi cay, hít hà chịu vậy
Chớ nhăn mặt nhăn mày, họ thấy cười chê.
(Câu số 27917 )
Đường giao tiếp cốt vẹn toàn
Việc mình không muốn chớ làm cho ai
(Câu số 2603 )
Đường lên xứ Lạng bao xả
Cách một trái núi với ba quãng đồng.
Ai ơi đứng lại mà trông
Kìa núi thành Lạng, kìa sông Tam Cờ.
Anh chớ thấy em lắm bạn mà ngờ
Bụng em võn thẳng như tờ giấy phong.
(Câu số 2607 )
Đường về Kiếp Bạc bao xa?
Đường về Kiếp Bạc có cây đa Bồ Đề.
Có yêu anh cắp nón ra về
Giàu ăn, khó chịu chớ hề thở than.
(Câu số 2612 )
Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đền khi thân, dậu lấy ai bạn cùng
(Câu số 2593 )
Đất quê chớ người không quê
(Câu số 11327 )
Đầu hè gió mát trăng thanh
Em ngồi chẻ lạt cho anh chắp thừng
Lạt chẳng mỏng sao thừng được tốt
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ tham phú quí đi cầu trăng hoa
(Câu số 2211 )
Đậu xanh rau muống của chua
Có tính dã thuốc chớ cho uống cùng
(Câu số 7621 )
Đồng chiêm xin chớ nuôi bò
Mùa đông tháng giá bò dò làm sao
Bò không chịu được lạnh và không khỏe bằng trâu (Câu số 19762 )
Đổ máu chớ không đổ rượu
(Câu số 11731 )
Đời vua Thái Tổ Thái Tông
Con bế con dắt, con bồng con mang
Đánh giặc thì đánh giữa sông
Chớ đánh trong cạn, phải chông mà chìm
(Câu số 2501 )
Đừng khinh chó chớ cậy giàu
(Câu số 12023 )
Đừng khôn ngoan chớ vụng về
Đừng cho ai lận chớ hề lận ai
(Câu số 7756 )
Đừng thái quá chớ bất cập
(Câu số 12033 )
Đàn bầu ai gẩy nấy nghe
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
(Câu số 1561 )
Đánh giặc thì đánh giữa sông
Chớ đánh trong cạn phải chông mà chìm.
(Câu số 1590 )
Đêm khuya trăng tỏ gió thanh,
Tứ bề vắng lặng cùng anh đưa kề.
Cùng nhau cất một tiếng thề :
Sơn cùng thủy tận chớ hề sa tâm,
Nguyện cùng nhau hai chữ sắc cầm.
(Câu số 26615 )
Đêm qua gió mát trăng thanh
Em ngồi chẻ lạt cho anh chấp thừng
Em chẻ mỏng cho thừng được tốt
Duyên đôi ta đã trót cùng nhau
Trăm năm thề những bạc đầu
Chớ tham phú quý đi cầu trăng hoa
(Câu số 2310 )
Đêm qua kẻ trộm vào nhà
Làm thinh, lẳng lặng để mà coi trâu
Nằm đây chớ chẳng ngủ đâu
Thức mà giữ lấy con trâu, con bò
Nằm đây, nào đã ngủ cho
Thức mà giữ lấy con bò con trâu!
(Câu số 2311 )
Đi đường chớ uống rượu say
Cho vay chớ ham nhiều lãi
(Câu số 7769 )
Đi đâu mà chẳng thấy về (2
Con thơ nhỏ dại, chớ hề viếng thăm
Anh cũng muốn viếng thăm mà sợ nàng mang tiếng
Giả khách qua đường sớm viếng tối thăm.
(Câu số 28627 )
Đi qua nhà nhỏ
Thấy đôi liễn đỏ có bốn chữ vàng
Thạnh suy anh chưa biết chớ thấy nàng anh vội thương
(Câu số 2382 )
Đó thì ăn sắn ăn khoai
Chớ thấy lúa rỗ tháng hai mà mừng
Kỳ này lúa mới đòng đòng
Vái trời đừng nổi cơn dông mưa rào!
(Câu số 2425 )
Đói ăn rau má chớ ăn bậy bạ mà chết
(Câu số 11786 )
Đôi ta đã thốt lời thề
Con dao lá trúc đã thề tóc mai
Hẹn rằng ai chớ quên ai
(Câu số 29258 )
Đôi ta đã trót lời thề
Con dao lá trúc đã kề tóc mai
Dặn rằng: Ai chớ quên ai!
(Câu số 2472 )
Đôi ta từ biệt năm bảy tháng nay
Bây giờ gặp mặt anh chớ rày hỏi thăm
(Câu số 28408 )
Đói thì ăn khoai
Chớ thấy lúa lỗi tháng hai mà mừng
(Câu số 7592 )
Đói thì ăn ráy ăn khoai,
Chớ thấy lúa trổ tháng hai mà mừng.
(Câu số 27532 )
Ơn trời mưa nắng phải thì (thời)
Nơi thì bừa cạn nơi thì (thời) cày sâu
Công ơn (Ra công) chẳng quản bao lâu
Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng
Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu
(Câu số 5443 )
Ầu ơ Mẹ ơi chớ đánh con hoài
Để con bắt ốc hái xoài cho mẹ ăn
(Câu số 621 )
Ở đây lắm kẻ gièm pha
Nói vào thì ít nói ra thì nhiềụ
Thương anh thương đủ mọi điều
Gió quanh em sẽ liệu chiều em chẹ
Ai nói chi chàng chớ có nghe
Ông Tơ bà Nguyệt đã xe ta rồi
Dù ai khuyên đứng dỗ ngồi
Thì chàng cũng cứ đãi bôi qua lần.
(Câu số 5397 )
Ai ơi đừng chóng chớ chầy
Có công mà sắt có ngày nên kim
(Câu số 96 )
Ai ơi chớ chê dượng già
Dượng còn gánh nổi một và trăm kim
(Câu số 81 )
Ai ơi chớ chê dượng hèn
Dượng còn gánh nổi mỗi bên bốn lờ
thuở trước dượng con trai tơ
Có bốn cái lờ dượng sẻ làm đôi
(Câu số 82 )
Ai ơi chớ chóng chớ chầy (*)
Có công mài sắt có ngày nên kim
(Câu số 83 )
Ai ơi chớ lấy chồng chung
Chồng chung hai vợ một mùng
Day qua con vợ nọ, chọc khùng con vợ kia
(Câu số 84 )
Ai ơi chớ lấy chân dài
Ngày mai đến tối ở hoài dưới sông!
(Câu số 27341 )
Ai ơi chớ lấy gái La
Làm tương thối, muối cà, cà thâm
(Câu số 85 )
Ai ơi chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Hay nằm thời có võng đào,
Dài lưng thời có áo bào nhà vua
Hay ăn thời có gạo kho (sẵn thóc mấy kho),
Việc (Lo) gì mà chẳng ăn no lại nằm
(Câu số 4565 )
Ai ơi chớ nghĩ mình hèn
Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong
(Câu số 87 )
Ai ơi chớ phụ đèn chai
Thắp trong Cần Chánh ra ngoài Ngọ Môn
Trong cung điện thắp đèn Lưu Ly hay là đèn chai, trong khi bần dân thắp đèn bằng cây dầu chai (Câu số 7437 )
Ai ơi chớ phụ nghề nông
Đồng cao ruộng thấp ra công cấy cày
Chân bùn tay lấm càng hay
Có công vất vả, có ngày phong lưu
(Câu số 25580 )
Ai ơi chớ uống mà say
Họ hàng ghét bỏ, chê bai lắm lời
(Câu số 88 )
Ai ơi chớ vội cười nhau
Ngẫm mình cho kỹ trước sau hãy cười
(Câu số 27915 )
Ai ơi chớ vội cười nhau (2)
Cây nào mà chẳng có sâu chạm cành
(Câu số 89 )
Ai ơi chớ vội cười nhau (3)
Ngắm (Gẫm) mình cho tỏ trước sau hãy cười
(Câu số 90 )
Ai làm kẻ ở người về
Anh đừng quên hết lời thề thâm say
Anh về em nắm cổ tay
Em dặn câu nầy anh chớ có quên
Đôi ta đã trót lời nguyền
Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng
(Câu số 7313 )
Ai làm miếu nọ xa đình
Hạc xa hương ấm, đôi đứa mình chia xa
Lìa cây, lìa cội, ai nỡ lìa hoa
Lìa người bội bạc, chớ đôi đứa ta đừng lìa
(Câu số 61 )
Ân sâu nghĩa nặng chớ quên
Làm con phải giữ lấy nền phong gia
(Câu số 8443 )
Anh đừng môi miếng miếng môi
Ở đây nói vậy, chớ có đôi ở nhà
(Câu số 302 )
Anh đi bương chải kiếm tiền
Khuyên em mựa chớ lo phiền hao dung
(Câu số 274 )
Anh đi ba tháng thì về
Rừng thiêng, nước độc chớ hề ở lâu
(Câu số 273 )
Anh đi làm ruộng ba trăng (giăng)
Ở nhà em giữ đạo hằng chớ sai
(Câu số 286 )
Anh ơi chớ có nóng lòng
Chúng ta cùng đến Châu Phong gặp Bà
(Câu số 491 )
Anh ơi em bảo anh này
Công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên
(Câu số 498 )
Anh ơi thương thì thương,
Chớ chẳng đặng ăn nằm,
Cũng như trái lựu chín còn nằm trên cây
(Câu số 7136 )
Anh coi đồng tiền sớm mai còn chiều mất
Chớ nhân nghĩa bạn vàng vững chắc như thiên kim
(Câu số 252 )
Anh em ăn ở thuận hoà
Chớ điều chếch lệch người ta chê cười
(Câu số 7655 )
Anh tỉ phận anh thà ở lều tranh
Như thầy Tăng, thầy Lộ
Chớ không ham mộ của Vương Khải, Thạch Sùng
Đạo người anh giữ vẹn, bần cùng sá chi
Vương Khải, Thach Sùng là hai người giàu nhất thiên ha thời xưa bên Tầu (Câu số 532 )
Anh thương em đừng để ai biểu, ai bày,
Thâm thâm, dìu dịu mỗi ngày mỗi thương.
Nước mía trong, họ nấu lọc thành đường,
Anh thương em, anh biết chớ thói thường biết đâu.
(Câu số 26285 )
Anh thương em như thể dây lang,
Dưới rỏng, trên hàng ai dứt đừng cho.
Anh ơi! chớ liệu đừng lo
Dù ai cấm chợ ngăn đò, có em.
(Câu số 26277 )
Anh thương em thủng thẳng em ừ,
Chớ đừng thương vội phụ mẫu từ không hay.
(Câu số 28306 )
Anh về em nắm cổ tay
Em dặn câu này anh chớ có quên
Đôi ta đã trót lời nguyền
Chớ xa xôi mặt mà quên mảng lòng
(Câu số 561 )
Bạn ơi chớ sợ đừng lo
Bên ni sông có bạn, bê tê đò có ta.
(Câu số 26290 )
Bạn ơi chớ vội tình vong,
Nước lên có thuở, nước ròng có khi.
(Câu số 26291 )
Bạn nghèo thuở trước chớ quên
Vợ cùng kham khổ, chẳng nên phụ tình
(Câu số 723 )
Bảo nhau gặt lúa vội vàng
Mang về nhặt, suốt, luận bàn thóc dôi
Người thì nhóm bếp bắc nồi
Người đem đãi thóc để rồi đi rang
Người đứng cối, kẻ giần sàng
Nghe canh gà gáy phàn nàn chửa xong
Trong làng giả trẻ thong dong
Sớm khuya bện chổi chớ hòng rỗi tay.
(Câu số 29273 )
Bảy mươi chưa đui
chưa què chớ khoe rằng mình tốt
A man is as old as he feels (himself to be) (Câu số 9043 )
Bảy mươi chưa què chớ khoe mình lành
A man is as old as he feels (himself to be) (Câu số 9046 )
Bắt đứa có tóc chớ ai bắt đứa trọc đầu
(Câu số 8955 )
Bắt lươn đằng đầu chớ ai bắt đằng đuôi
(Câu số 8980 )
Bụng làm dạ chịu
Chớ khá than van
Nobody's enemy but his own. After dinner comes the reckonning (Câu số 9245 )
Bà con khó xin đừng bỏ
Kẻ lạ dầu sang cũng chớ đua
(Câu số 643 )
Bán gà kiêng ngày gió bán chó kiêng ngày mưa
Có bản khác: Chớ bán gà ngày gió chớ bán chó ngày mưa (Câu số 8834 )
Bánh này bánh lọc bánh trong
Ngoài tuy xám ủng trong lòng có nhân.
Ai ơi! xin chớ tần ngần,
Lòng son em vẫn giữ phần dẻo dang!
(Câu số 735 )
Cười người chớ khá (vội) cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Who laughs the last will laugh the loudest, OR: Let them laugh that win, OR: He laughs best who laughs last. Có bản khác: Ai ơi chớ vội cười nhau (Câu số 1521 )
Biết nhau từ thuở hàn vi
Dù phải lận đận khi đi khi về
Nhớ xưa cùng học một nghề
Cùng thầy cùng bạn chớ hề quên nhau!
(Câu số 916 )
Cầu sắt mà bắc ngang sông (Câu 2)
Bây giờ đục sắt bắc cầu
Cột ngang, cột dọc, đường tàu song song
Bắc từ Dốc Gạch bắc sang
Chính giữa đường sắt làm đường tàu đi
Đôi bên nhịp sắt chữ chi
Bên đi, bên lại chớ hề gặp nhau
Còn hai bên cạnh rìa cầu
Sắt chằng hoa thị đi cầu không kinh
Hai vì đèn máy sáng tinh
Ai đi đến đấy có xinh chăng là
Kẻ đi người lại hằng hà
Mưu kia nào kiệt tính đà cũng thông
Bề khoát tàu chạy bên trong
Khoát vừa ba thước đủ dùng không hơn
Đường ô-tô chạy rập rờn
Cũng khoát thước rưỡi đường trơn phẳng lì
Còn đường của An Nam đi
Khoát hơn nửa thước vậy thì tính sao
Bây giờ kể đến bề cao
Cao hơn mười thước ai nào biết không
Làm xong Tây tính tiền công (Còn Tiếp Câu 3)
(Câu số 29550 )
Cớ gì mà nắm giữa đường
Nợ chàng không nợ, vay chàng không vay
Em van chớ nắm cổ tay
Buông ra em nói lời này thở than.
Xin chàng chớ vội nắm ngang
Xa xôi cách mấy dặm đàng cũng nên.
Tơ hồng chỉ thắm là duyên
Bao giờ em thuận thì nên bấy giờ.
(Câu số 1845 )
Của Già lam chớ tham mang tội
(Câu số 19730 )
Củi than nhem nhuốc với tình
Ghi lời vàng đá xin mình chớ quên!
(Câu số 1503 )
Cứ trong đạo lý luân thường (*)
Làm người phải giữ kỷ cương làm đầu (*)
Đừng cậy mạnh chớ khoe giầu
Phật trời còn ở trên đầu chúng ta
Đường lối sống và đạo lý phải theo; Kỷ cương là phép tắc, giềng mối (Câu số 2184 )
Cứ trong nghĩa lý luân thường
Làm người phải giữ kỷ cương mới mầu
Đừng cậy khỏe chớ khoe giàu
Trời kia còn ở trên đầu còn kinh
(Câu số 1478 )
Cửa Tam Quan có bốn chữ đề
Anh mắc vòng lao lý em chớ hề viếng thăm.
(Câu số 28649 )
Cựa đá đẩy gà ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
(Câu số 7656 )
Cá rô canh cải nấu gừng
Không ăn thì chớ xin đừng mỉa mai.
Khuyên chàng đừng ở đơn sai,
Vắng mặt chàng sẽ yêu ai mặc lòng.
(Câu số 398 )
Cái cáo mặc áo của cô
Làm tổ cây cà
Làm nhà cây chanh
Đọc canh bờ giếng
Mỏi miệng thổi kèn
Hỡi cô trồng sen
Chớ cho hái lá
Hỡ cô trồng bưởi
Chớ cho hái hoa
(Câu số 425 )
Cái cò là cái cò quăm
Mày hay đánh vợ mày nằm với ai?
Có đánh thì đánh sớm mai,
Chớ đánh chập tối chẳng ai cho nằm!
(Câu số 1032 )
Cái kiến mà kiện củ khoai
Mày chê tao khó, lấy ai cho giầu
Nhà tao chín đụn mười trâu
Lại thêm ao cá, bắc cầu rửa chân
Cầu nầy là cầu ái ân
Một trăm con gái rửa chân cầu nầy
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
Nhà anh có một cây chanh
Nó chửa ra nhành nó đã ra hoa
Nhà anh có một mụ già
Thổi cơm không chín, quét nhà chẳng nên
Ăn cỗ khì đòi ngồi trên
Mâm son bát sứ đem lên hầu bà
(Câu số 1046 )
Chẳng vui cũng thể Chùa Thầy
Chẳng trong cũng thể Hồ Tây Xứ Đoài
Rửa chân đi hán đi hài
Rửa chân đi đất chớ hoài rửa chân!
Xem bài Chùa Thầy: Chùa Thầy (Câu số 1276 )
Cha mẹ anh có đánh quằn đánh quại
Bắt anh ra treo tại nhành dương
Biểu từ ai anh từ đặng,
Chớ biểu anh từ người thương anh không từ
(Câu số 1180 )
Canh cải mà nấu với gừng
Không ăn thì chớ xin đừng chê bai (mỉa mai)
Khuyên chàng chớ ở đơn sai
Vắng mặt, chàng muốn yêu ai mặc lòng
(Câu số 1084 )
Canh tư bước sang canh năm
Trình anh dậy học chớ nằm làm chi
Nữa may chúa mở khoa thi
Bảng vàng chói lọi, trên đề tên anh
(Câu số 1094 )
Cành tre ba bảy cành tre
Phải duyên thì lấy chớ nghe họ hàng
(Câu số 2080 )
Cây tre non chẻ lựa chàng ơi
Thiếp phải lòng, mặt chớ cười thiếp chi?
Dẫu ai thì cũng một thì,
Sớm nom thấy mặt, hôm về nhớ thương.
Ruột tằm nên mới tơ vương
Đã trót dan díu thì thương nhau cùng.
(Câu số 1165 )
Chấp tay khuyên bạn chớ cười
Ông tiên còn phải đọa huống chi người thế gian
(Câu số 27941 )
Chị ngã em nâng
Chớ đừng chi.ngã, em bưng miệng cười
To be kind to one's siblings (Câu số 1352 )
Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba
Đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn.
(Câu số 1628 )
Chớ chê em xấu em đen
Em như nước đục, đánh phèn lại trong
(Câu số 1621 )
Chớ dung kẻ gian chớ oan người ngay
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
He that spares the bad, injures the good (Câu số 10072 )
Chớ khinh chùa Thích không thờ (*)
Mà đem oản chuối cúng nhờ gốc cây
Chùa Phật (Câu số 1642 )
Chớ khinh chùa Tích không thờ
Mà đem xôi oản cúng nhờ gốc cây
(Câu số 19782 )
Chớ lo chớ lắng mà gấy
Bao nhiêu lo lắng để thầy nó lo
(Câu số 1644 )
Chớ lo phận khó ai ơi
Còn da - lông mọc, còn chồi - nẫy cây
(Câu số 1645 )
Chớ nên lo lắng mà gầy
Bao nhiêu lo lắng để thầy nó lọ
(Câu số 1648 )
Chớ nghe lời phỉnh tiếng phờ
Thò tay vào lờ, mắc kẹt cái hom
(Câu số 1649 )
Chớ nghe quân tử nói dòn
Mà rồi có lúc ẵm con một mình
(Câu số 1650 )
Chớ thấy đỏ mà ngõ là chín
(Câu số 10104 )
Chớ thấy áo dài mà sang
Bởi không áo ngắn phải mang áo dài
(Câu số 1656 )
Chớ thấy áo rách mà cười
Những giống gà nòi, lông nó lơ thơ
Chớ cho áo dài là sang (*)
Bởi không áo ngắn mới mang áo dài!
Có bản khác: Áo dài chớ tưởng là sang (Câu số 1657 )
Chớ thấy của mà tối mặt
Chớ thấy mật mà nhúng tay
(Câu số 7770 )
Chớ thấy duyên muộn mà phiền
Tuy rằng duyên muộn có tiên đợi chờ
(Câu số 1658 )
Chớ thấy hùm ngủ vuốt râu
Đến khi hùm dậy đầu lâu chẳng còn
(Câu số 1659 )
Chớ thấy sóng cả mà lo
Sóng cả mặc sóng chèo cho có chừng
Làm người phải biết đắn đo
Phải cân nặng nhẹ, phải dò nông sâu
(Câu số 1660 )
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
It is all in the day's work (Câu số 10105 )
Chớ tham đồng bạc con cò
Bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lang-sa
(Câu số 1653 )
Chớ tham ngồi mũi thuyền rồng
Tuy rằng tốt đẹp nhưng chồng người ta
Chớ tham vóc lĩnh trừu hoa
Lấy chồng làm lẽ người ta giày vò.
(Câu số 1654 )
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây
(Câu số 1655 )
Chớ vội hờn duyên, hãy khoan giận nợ
Muốn nên chồng vợ, phải tính lâu dài
Này anh ơi, võ mai phi tugiả' bất cao thú, hốt ai!
Đi tu chi uổng ai ơi
Khoan khoan, tính chuyện lâu dài với em
(Câu số 19836 )
Chợ Bến Thành dời đổi (*)
Người ở đời sao khỏi hợp tan
Xa gần giữ nghĩa tào khang
Chớ ham nơi quyền quý mà đá vàng xa nhaụ
Xem bài đọc thêm: Chợ Sàigòn (Câu số 1618 )
Chân em đi hán đi hài
Dọc xe dây trúc chớ nài dây loan.
(Câu số 1201 )
Con gà năm móng con chó huyền đề
Đừng đem đi bán đem về mà nuôi,
Dù ai buôn bán ngược xuôi
Mua gà năm móng mà nuôi chớ nề
Dù ai buôn bán trăm nghề
Chẳng bằng nuôi chó huyền đề bốn chân
huyền đề là có móng treo (Câu số 1994 )
Con gái mười bảy chớ ngủ với ba
Con trai mười ba đừng nằm chung với mẹ
(Câu số 2058 )
Con gái mười bảy chớ ngủ với cha
Con trai mười ba chớ nằm với mẹ
(Câu số 10700 )
Chàng về thời thiếp xin đưa
Cầu Trời đừng nắng, chớ mưa trơn đường
(Câu số 1274 )
Chanh chua chớ phụ ngọt bòng chớ ham
(Câu số 9787 )
Chém đàng sống chớ ai chém đàng lưỡi
(Câu số 9859 )
Chiều chiều mượn ngựa ông Đô
Mượn ba chú lính đưa cô tôi về
Cô về thăm quán thăm quê
Thăm cha thăm mẹ chớ hề thăm ai
ông đô là ông đô thống, quan tước quân đội ngày xưa (Câu số 7310 )
Chim sa cá nhảy chớ chơi
Những người lông bụng chớ chơi bạn cùng
(Câu số 1461 )
Chín mươi chưa què chớ khoe mình lành
A man is as old as he feels (himself to be) (Câu số 10028 )
Chó khôn chớ cắn càn
An old dog barks not in vain (Câu số 10084 )
Cô ơi gian khổ chớ nề ,
Bình dân (l) đã mở, sao không hề tham gia ?
Bình dân: Tức Bình dân , một phong trào xóa nạn mù, chữ thời kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954). học vụ (Câu số 27961 )
Cô kia đội nón chờ ai
Chớ lấy chú Chệt mà hoài mất thân
(Câu số 1858 )
Con ơi chớ lấy vợ giàu
Cơm ăn chê hẩm, cá canh (kho) bầu chê tanh
(Câu số 2093 )
Con ơi ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên
(Câu số 2095 )
Con ơi ham học chớ đùa
Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo
(Câu số 1144 )
Con chim nho nhỏ, cái mỏ hắn vàng
Hắn đứng trước cửa tam quan
Hắn kêu hỏi bác lính khố vàng
Chớ có ham nơi giàu sang sắc mắc
Mà phụ phàng duyên nợ đôi ta
(Câu số 19847 )
Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
Suốt mình trắng nõn như bông
Gió xuân thỉnh thỏang bợp lông trên đầu
Hỏi cò vội vã đi đâu
Xung quanh mặt nước một mầu bao la
Cò tôi bay lả bay la
Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
Cha mẹ sinh đẻ tay không
Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi
Trước là nuôi cái thân tôi
Sau nuôi đàn trẻ nên đời cò con.
Một mai khôn lớn vuông tròn
Rủ nhau bay khắp nước non xa gần
Kiếm mồi tự lập lấy thân
Vẻ vang hãnh diện cho dân con cò
Mỗi ngày một lớn một to
Chớ đừng ỷ lại mà lo cậy người
Để cho nông vạc chê cười
Ấy tôi lấy thế làm vui tuổi già
Nên tôi bay lả bay la
Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
(Câu số 1998 )
Con cò là con cò con
Mẹ đi xúc tép để con coi nhà
Mẹ đi lặn lội đường xa
Chân mẹ la đà đạp phải khúc lươn
Ông kia có chiếc thuyền lườn
Chớ vào bụi rậm xem lươn bắt cò
Ông kia chống gậy lò dò
Đi vào bụi rậm xem cò bắt lươn
(Câu số 2007 )
Con khỉ hái một trái chanh
Ngỡ rằng trái chín trên cành thì ngon
Ruột chua loát vỏ bồ hòn
Cắn rồi liền nhả, lăn tròn trái chanh
Ê răng khỉ mới dặn mình
Phải dò trong ruột, chớ tin bề ngoài
(Câu số 28399 )
Con không cha thì con bị trễ
Cây không rễ thì cây bi.hư
Bình phong cẩn ốc xà cừ (*)
Vợ hư rẫy vợ chớ từ mẹ cha
Bình phong là tấm mành che gió (Câu số 2069 )
Con kiến mày kiện củ khoai
Mày chê tao khó lấy ai cho giàu ?
Nhà tao chín đụn mười trâu
Có ao thả cá có cầu rửa chân
Cầu nầy là cầu ái ân
Một trăm con gái rửa chân cầu nầy
Có rửa thì rửa chân tay
Chớ rửa lông mày chết cá ao anh
(Câu số 2073 )
Con ngựa tía ăn quanh Đèo Cả,
Bóng trăng rằm sắp ngả về đông,
Chẳng thà giục mã về không,
Chớ không thèm cướp vợ tranh chồng người ta.
(Câu số 27969 )
Con trai mười ba chớ nằm với mẹ
(Câu số 10767 )
Dương gian sao thì âm phủ vậy
Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba
Người khôn thì lại chóng già
Người dại luẩn quẩn vào ra tối ngày
(Câu số 7441 )
Dạo xem phong cảnh Long Thành (Câu 4)
Linh Quang, An Tập, Thuyền Quang
Bích Lưu, Linh Đổng, Liên Đàng, Nam Ngư
An Trung, Thượng, Hạ dân cư
Bắc Thượng, Bắc Hạ vốn như một phường.
Tiên Mỹ, Phụ Khánh gần trường
Đông Mỹ, Mỹ Đức lại đường bên trên
Tổng Thuận Mỹ ở ngay liền
Hăm hai thôn với phường bên cho rành
Chớ nhầm An Nội Đông Thành.
Cổ Vũ An Nội phận đành đôi nơi
Phường Đồng Lạc, phường Đại Lời
Cách xa thôn chợ Tân Khai mới dừng
Đông Môn, Nhân Nội phỏng chừng
Hội Vũ, Bảo Khánh, Chân Cầm bên kia
Phúc Tô, Kim Cổ đó kìa
Báo Thiên, Tự Tháp tới vừa chợ Tiên
An Thái, Thuận Mỹ, Xuân Yên
Tô Tịch, Khánh Thụy cách bên Đông Hà
Phường thôn Đông Thọ mười ba
Cựu Lâu, Hương Dính, Thanh Hà mé sông
Nam Phố, Ưu Nghĩa cùng thông (còn tiếp câu 5…)
Xem Tiếp 29223 (Câu số 29222 )
Dạo xem phong cảnh Long Thành (Câu 6)
Tổng Nội chín trại chớ nhầm
Liễu Giai, Giảng Vũ tiếp gần Đại An
Thủ Lệ, Cỗng Vị là năm
Hữu Tiệp, Vạn Bảo, Cống An, Ngọc Hà
Bẩy phường, tổng Thượng nào xa
Nghi Tàm, Yên Phụ, Nhị Hà neo lên
Nhật Tên, Quảng Bá ở trên
Thạch Khối, Giai Cảnh cùng bên Tây Hồ
Long Thành thật xứng cố đô
Kim âu chẳng mẻ, cơ đồ bền lâu. (Tổng cọng 6 câu)
Tiếp theo 29223 (Câu số 29224 )
Dám xin ai đó chớ cười
Vì em làm giấy cho người viết thơ
(Câu số 1551 )
Giấy trắng mực đen
Duyên ai phận nấy, chớ ghen mà già
In black and white (Câu số 2885 )
Giận nhau thì ném bã trầu
Chớ có ném đá vỡ đầu nhau ra
Tục ăn trầu có ở hầu hết các nước Đông Nam Á; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao (Câu số 2868 )
Dao phay kề cổ, máu đổ tôi không màng
Chết tôi tôi chịu chớ buông nàng tôi không buông
(Câu số 28644 )
Em ơi anh bảo (dặn) em này (*)
Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ đi
Có bản khác: Ra đi mẹ có dặn dò (Câu số 2686 )
Em ơi chớ khá bôn hành
Duyên đâu nợ đó, ai giành mà lo
Có bản khác: Ai ơi chớ khá bôn hành (Câu số 2689 )
Em chớ thấy anh bé mà sầu
Con ong bao nhiêu tuổi nó châm bầu, bầu thâm ?
(Câu số 2629 )
Gặp đây (Sang đây) anh nắm cổ tay (5)
Buông ra em nói lời này thở than.
Châu Trần chớ vội bắc ngang
Xa xôi vượt mấy ngày đàng nên quen.
Tơ hồng chỉ thắm là duyên
Dầu bao giờ gặp thì nên bấy giờ.
(Câu số 2811 )
Gặp ba trò xin hỏi ba trò
Hỏi đường vô bếp có đò hay không ?
- Đàn bà ăn nói bất thông,
Đường đi vô bếp chớ phải sông đâu mà có đò.
(Câu số 26695 )
Gà cựa dài thì rắn gà cựa ngắn thì mềm
Gà thiến thì khác, mong em chớ lầm
(Câu số 2720 )
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
Khuyên đoàn kết, gắn bó với nhau. (Câu số 12173 )
Giả ơn canh cải nấu gừng
Chẳng ăn thì chớ xin đừng mỉa maị
(Câu số 2860 )
Giỏi giang chớ vội khoe tài
Sông sâu sào ngắn bể trời mênh mông.
Nước to sóng cả khôn chừng
Đã vào gian hiểm khuyên đừng non tay
(Câu số 2954 )
Giàu ba mươi tuổi chớ mừng
Khó ba mươi tuổi cũng đừng vội lo
(Câu số 28062 )
Giàu thì thịt cá cơm canh
Khó thì rau muối cúng anh tôi đi lấy chồng
Hỡi anh xấu số, chồng cũ tôi ơi
Có khôn thiêng về hưởng đĩa xôi nhang đèn
Anh đà hết kiếp, xin chớ ghen
Để cho người khác cầm quyền thê nhi
Miệng em khóc, tay bưng cái thần vì
Tay em gạt nước mắt tay thì thắp nhang
Bởi vì đâu gây nỗi xót xa muôn vàn
Em cầm lòng chẳng được nên sang ngang từ rày
(Câu số 2882 )
Gió đưa cột phướn hao dầu
Thương thì để dạ, chớ sầu mà hư.
(Câu số 2914 )
Gió đưa cột phướng hao dầu,
Thương em để dạ chớ sầu mà hư.
(Câu số 28448 )
Gió đưa tờ giấy lên mây
Gió đưa, cô ấy lại đây ăn trầu
Yêu nhau thì ném bã trầu
Chớ ném gạch đá vỡ đầu nhau rạ
Tục ăn trầu có ở hầu hết các nước Đông Nam Á; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao (Câu số 2928 )
Hễ muốn ra con người tử tế
Phải thẳng ngay chớ để ai hờn
Làm ơn, ắt hẳn nên ơn
Trời nào phụ kẻ có nhơn bao giờ?
(Câu số 3020 )
Hỏi vợ thì cưới liền tay
Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha
(Câu số 3227 )
Hồi nhỏ tôi ở với cậu với mợ (2)
Mợ cho ăn cơm nguội
Uống nước lạnh, ngủ nhà ngoài
Đêm khuya đau bụng tôi lần tôi vô
Mợ nghe sục sạt, mợ hỏi: đứa mô ?
Thưa rằng, đau bụng con vô kiếm gừng
Dang tay mợ rút mối dây lưng
Độc thời con giải độc, chớ kiếm gừng làm chi ?
thông thường kẻ thấp cổ bé miệng, ưa trêu ghẹo bề trên, như câu hát của thân phận đi ở mướn sau đây: (Câu số 25481 )
Hỡi ai chớ khá bơ phờ
Đừng quen đường cũ bước trờ gãy chân
(Câu số 3160 )
Hai ta như rượu với nem
Đang say ngây ngất ai gièm chớ xa
(Câu số 2990 )
Hò ơ Buồn thay số kiếp con người
Cơm ăn không đủ... (ờ)
Hò ơ... Chớ cơm ăn không đủ nụ cười ốm nhom
(Câu số 3051 )
Hò ơ Chớ bông trang trước cửa ai sửa bông trang vàng
Ngày thời chuyện vãn... (ờ)
Hò ơ... Ngày thời chuyện vãn nên tối lại mơ màng thấy em
(Câu số 3057 )
Hò ơ Nói vậy mà chơi
Chớ gió thổi hiu hiu, lục bình trôi líu ríu
Anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình
Con nhạn bay cao khó băn.(ợ)
Hò ơ... Con nhạn bay cao khó bắn, con cá ở ao quỳnh khó câu
- Hò ơ... Ớ này em ơi, hãy nghe cho kỹ
Xưa nay gái không cưới chồng, trai không ở góa
Đoái thấy thương nàng xinh đã quá xinh
Buông lời vừa vỗ vế non, nếu như nàng lo việc cháu con
Sao không kiếm chốn trao thân, gởi thế?
Trên đời bá công bá nghệ
Dưới lại đà tứ thứ tứ dân
Làm người sao khỏi chữ lương nhân
Mà nàng chịu để phòng không ở góả
Sách có chữ rằng phụ thân nan hóa, ít kẻ yêu vì
Nên lấy chồng phải luận phải suy
Phải xem trong lóng đục
Đây đã đến thời phải lúc
Hay là nàng còn cúc đục cù lao
Để anh ngơ ngẩn ra vaọ(ợ)
Hò ơ... Để anh ngơ ngẩn ra vào
Vì thầm yêu trộm nhớ thì dạ nào em bỏ anh?
(Câu số 3085 )
Hò ơ... (chớ) Biết anh thích mắm cá trèn
Nên em chịu khó... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Nên em chịu khó bẻ thêm đọt xoài
Hò ơ… (chớ) Chớ bông trang trước cửa ai sửa bông trang vàng
Ngày thời chuyện vãn... (ờ)
Hò ơ… (chớ) Ngày thời chuyện vãn nên tối lại mơ màng thấy em
(Câu số 28180 )
Hò ơ... (chớ) Buồn thay số kiếp con người
Cơm ăn không đủ... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Chớ cơm ăn không đủ nụ cười ốm nhom
(Câu số 28182 )
Hò ơ... (chớ) Nói vậy mà chơi
Chớ gió thổi hiu hiu, lục bình trôi líu ríu
Anh đừng bận bịu, bớ điệu chung tình
Con nhạn bay cao khó bắn...(ờ)
Hò ơ… (chớ) Con nhạn bay cao khó bắn, con cá ở ao quỳnh khó câu
(Câu số 28174 )
Hoa bí đỏ ngoài
Hoa bầu trắng xóa
Muốn ăn được quả
Xin chớ ngắt hoa
Ai về nhắn chị em nhà
Muốn cho hoa tốt liệu mà bón phân
Dấu hiệu bầu bí thiếu phân bón (Câu số 19505 )
Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
(Câu số 3389 )
Khôn ngoan đá đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau
(Câu số 25736 )
Khôn ngoan giữa đám bạn bè (ba bề)
Đừng cho ai lận, chớ hề lận ai
(Câu số 3390 )
Khôn ngoan nhờ đức cha ông
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ tổ tiên
(Câu số 2106 )
Kẻ ăn người ở trong nhà
Sớm khuya công việc giúp (đỡ) ta nhọc nhằn
Thương người đày đọa chút thân
Chớ nên ngược đãi lòng nhân mới là
(Câu số 3261 )http://e-cadao.com http://haphuonghoai.net http://cadao.org
http://vietnam-on-line.com
http://cadaotucngu.com/phorum/ http://cadaotucngu.net

cadao
Administrator

USA
253 Posts

Posted - 09/21/2006 :  23:43:58  Show Profile  Reply with Quote
Cô gíao Như AN muốn kiếm những câu ca dao về "lòng tự trong" cho học trò học nhưng kiếm không thấy. Ca Dao kiếm thử cũng chẳng thấy. Suy nghĩ một lúc thì Ca Dao thấy rằng: Tụ Trọng thì phải biết dùng chữ "chớ" do đó Ca Dao áp dụng và thấy nhiều câu lắm lắm. Đây là thư Ca Dao trả lời cho Co Giáo Như An qua điện thư: (có 363 câu có chữ chớ cho nên phải cắt ra làm hai để post)

Như An quý mến

Thật ra trong toàn bộ ca dao không có câu nào có chữ "lòng tự trọng" tuy nhiên nếu ta suy nghĩ kỹ một tý thì ta có thể suy diễn ra rằng: "chớ" vì tự trọng cho nên "chớ . Như An có thể nghĩ ra một hay hai chữ tương tự để diễn dịch ra "Lòng Tự Trọng" rồi tìm sẽ có kết quả


Đây với chữ "Chớ" tôi tìm thì được bây nhiêu câu ca dao (Dĩ nhiên có nhiều câu chẳng ăn nhập gì đến "lòng tự trọng". Như An chịu khó lựa nhé
Thân kính

hph

Phần hai

Khăn anh nàng lấy vá vai
Bây giờ nàng đã nghe ai dỗ dành?
Chẳng nên ra, tháo chỉ lấy mụn trả anh
Để anh đem bán lấy hai trăm vàng.
Một trăm anh đưa cho nàng
Còn một trăm nữa để chàng treo ngọn cây đạ
Chứ em không nhớ lời thề nguyện với ta
Sông có Nhị Hà,núi có Tản Viên
Bây giờ, nàng ở thế sao nên
Tôi khấn Nam Tào, Bắc Đẩu biên tên rành rành.
Đã yêu anh, thời quyết với anh
Nhà tre, cót nứa, lợp tranh vững vàng.
Chớ tham nhà gỗ bức bàn
Gỗ lim chẳng có, làm xoàng gỗ vông.
Chỉ nhọc mình thôi lại luống công
Phòng khi gỗ mục, lại dùng nhà trẹ
Còn duyên anh bảo chẳng nghe !
(Câu số 3285 )
Khi tu đừng giận chớ hờn
Để tâm thanh tịnh cho hồn thoát siêu
(Câu số 3326 )
Khoẻ như voi không coi cũng ngã
Tránh nơi bẫy thả gặp giá bẫy treo
Chớ khinh thân phận bọt bèo
Đến khi nước lụt bèo trèo lên trên
(Câu số 7406 )
Khuyên ai chớ tiếc đầu heo
Người ta thường nói : vợ theo không bền
(Câu số 3433 )
Khuyên em chớ giận anh chi
Thoa son, giồi phấn rồi đi chụp hình
(Câu số 3441 )
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
(Câu số 3458 )
Lấy đĩ làm vợ chớ không ai lấy vợ làm đĩ
(Câu số 13815 )
Lấy khách thì khách về Tàu
Lấy nhà giàu gặp tội tiêu xưng (*)
Trở về lấy chú từng tưng (*)
Ăn no ngủ kỹ chớ đừng lấy ai
Tiêu xưng là bị vu oan; từng tưng là chú hát xẩm đánh đàn từng tưng (Câu số 7166 )
Lắm kẻ yêu như diều gặp gió
Chẳng ai ngó như chó đầu hè
Gió đưa kẽo kẹt cành tre
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
Đàn bầu một loại nhạc cụ độc đáo của Việt Nam chỉ có một giây tiếng ngân ai oán ru ngủ làm lắm người mê (Câu số 7421 )
Lời nguyền trước cũng như sau
Ta không ham vui bỏ bậu, bậu chớ tham giàu bỏ ta
(Câu số 25397 )
Làm trai giữ trọn ba giềng
Thờ cha, kính mẹ, vợ hiền chớ vong
(Câu số 3549 )
Làm trai học đạo Thánh hiền
Năm hằng đã trễ, ba giềng chớ sai
(Câu số 3552 )
Làm trai hiếu sự vi tiên
Chớ mộ thê tử mà quên sinh thành
(Câu số 3551 )
Làm trai quyết chí tu thân
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo
Khi nên Trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
Khi nên (Trời sinh) trời chẳng phụ nào
Công danh (Phong vân) gặp hội anh hào ra tay
Trí khôn rắp để dạ này
Có công mài sắt có ngày nên kim
(Câu số 3561 )
Làm trai vác cuốc vác mai
Theo ông Sư Lãng đua tài một phen
Làm trai chớ giữ phận hèn
Xách điếu bưng tráp ho hen cho người
(Câu số 25406 )
Làm rể chớ xào thịt trâu làm dâu chớ đồ xôi lại
(Câu số 13644 )
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu
(Câu số 25443 )
Làm tôi thì ở cho trung
Chớ ở hai dòng mà hóa dở dang
(Câu số 3531 )
Làm trai chí ở cho bền
Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
(Câu số 3533 )
Lành với Bụt chẳng ai (chớ ai) lành với ma
(Câu số 13742 )
Lìa cây lìa cội ai nỡ lìa hoa
Lìa người bội bạc, chớ đôi ta đừng lìa
(Câu số 3701 )
Lòng em như thạch, sạch như gương
Anh chẳng thương thì chớ còn mang lòng ngờ
Nếu em ngang tắt đi về
Anh đem xuống miếu Cậu, em thề cho coi
Ngay gian xin Cậu xét soi
Em gian thì Cậu gọt gáy bôi vôi em này!
(Câu số 29247 )
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng, giục ngồi chớ nao
(Câu số 3753 )
Lúc em bước chơn ra
Má ở nhà có dặn
Công sanh thành là nặng
Điều tình ái là khinh
Hãy đừng tham sắc đắm tình
Lánh xa tửu điếm, trà đình chớ vô
(Câu số 25416 )
Muối mặn ba năm còn mặn,
Gừng cay chín tháng còn cay.
Đạo can thường chớ đổi đừng thay,
Dẫu làm nên danh vọng
Hay rủi ăn mày ta vẫn thương nhau.
(Câu số 26807 )
Muối mặn ba năm muối còn mặn
Gừng cay chín tháng gừng còn cay
Đạo nghĩa cương thường chớ đổi đừng thay
Dẫu có làm nên danh vọng hay rủi có ăn mày cũng thương như thường
(Câu số 4383 )
Mẹ ơi chớ đánh con đau
Để con hát bộ làm đào mẹ coị
(Câu số 4003 )
Mẹ ơi chớ đánh con đau (2)
Để con bắt ốc hái rau cho mẹ nhờ.
(Câu số 4004 )
Mẹ ơi chớ đánh con hoài
Để con bắt ốc hái xoài cho mẹ xơi (ăn).
(Câu số 4005 )
Mẹ em hằng vẫn khuyên răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người
Có bản khác: Ra đi mẹ có dặn rằng; Tục ăn trầu có ở hầu hết các nước Đông Nam Á; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao (Câu số 3966 )
Mồng năm mười bốn hăm ba (3)
Là ngày nguyệt ky chớ ra xuất hành.
(Câu số 4163 )
Một cành tre năm bảy cành tre
Lấy ai (Phải duyên) thời lấy chớ nghe họ hàng
(Câu số 3573 )
Một lòng chí quyết lấy anh
Ong bay bướm lượn chung quanh mặc trời.
Một mai ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.
(Câu số 4209 )
Một mai ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm sắt mài nên kim
(Câu số 7828 )
Một mai giầu khó chớ lo
Vì rằng thiên địa vẫn cho xoay vần
Yêu nhau xa cũng thành gần
Tham nơi phú quý, phụ bần khó coi
Yêu nhau do duyên phận mà thôị
Của trời thì vẫn khi vơi khi đầy
(Câu số 4216 )
Một miếng trầu năm ba lời dặn
Một chén rượu năm bảy lời giao
Anh chớ nghe ai sóng bể ba đào
Tục ăn trầu có ở hầu hết các nước Đông Nam Á; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao (Câu số 4223 )
Mã nhật tượng điền xe liền pháo cách (*)
Vô sư vô sách bất trách qủy thần (*)
Mua lầm chớ bácn chẳng lầm
Nết na con gái tiếng tăm thầy đồ
Mã nhật… những cách đi con cờ tướng; Bất trach.. Nếu không có sach , không có thầy để học thì sơ xuất qủy thần cũng không trách (Câu số 7407 )
Mai anh đi thú Cao Bằng
Giã em ở lại đạo hằng chớ quên
(Câu số 3836 )
Mía sâu có đốt nhà dột có nơi
Mình có thương, mình cắt tóc mình thề
Chỉ trời, vạch đất chớ hề bỏ nhau
(Câu số 4039 )
Mình có thương mình cắt tóc mình thề
Chỉ trời, vạch đất chớ hề bỏ nhau
(Câu số 4079 )
Muốn nên phụ đức nữ tài
Chớ nghe những chuyện dông dài quàng xuyên
Muốn sang nhưng ngại vắng thuyền
Muốn về bên nớ nhưng duyên lỡ rồi
(Câu số 4456 )
Mua thịt thì chọn miếng (thịt) mông (3)
Lấy chồng chớ lấy dở ông dở thằng.
(Câu số 4348 )
Muôn nghìn (Ai ơi) chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm.
(Câu số 4457 )
Muôn nghìn chớ lấy kẻ La
Cái tương thì thối, quả cà thì thâm
(Câu số 4459 )
Năm ngoái anh mới sang Tây,
Đồn rằng buôn bán năm nay phát tài.
Lòng anh muốn lấy vợ hai,
Rằng: "Nhà có thuận, nay mai nó về?
Rồi ra một quán đôi quê,
Tôi muốn nó về làm bạn sớm hôm.
Trước là sinh tử sinh tôn,
Sau nữa thờ phụng công môn ông bà.
Trước con nhà sau ra con nó,
Xin nhà rồi chớ có ghen tuông.
Chợ rộng thì làm gái buôn,
Sông rộng lắm nước trong nguồn chảy ra.
Lòng anh ăn ở thật thà,
Coi nó mười tám, coi nhà hai mươi;
Lòng anh chàng có như người,
Có mới nới cũ, tội trời ai mang;
Lòng anh ăn ở bằng ngang,
Nó giàu bằng mấy cũng nàng thứ hai".
- "Thôi thôi, tôi biết anh rồi,
Bụng anh nông nổi giếng khơi không bằng!
Bây giờ anh khéo khôn ngoan,
Sau anh tư túi, tôi làm chi anh? (Còn Tiếp)
Xem tiếp câu 26037 Xem Giải Thích tại: Bắt Chước Thúc Sinh, Học Đòi Hoạn Thư (Câu số 26036 )
Năm ngoái em trắng như vôi
Năm nay đen tựa như nồi là sao?
Người em đen vì than vì nắng
Nhưng lòng em trắng vì uống nước giếng trong.
Anh ơi! muốn chọn má hồng
Chớ nề than bụi mà lòng đơn saị
(Câu số 4511 )
Nước Ba Tơ chảy vô Bình Định
Nhắn bạn chung tình tránh nịnh, chớ theo
Ba Tơ: Huyện thượng du thuộc Quảng Ngãi. Ba Tơ cũng là chiến khu. Câu ca dao trên ra đời từ thời Cần Vương\. Phe nịnh ở đây ám chỉ Nguye~n Thân, người đã tham gia đàn áp phong trào yêu nước (Câu số 27067 )
Nước trong cá chẳng ăn mồi
Chớ câu mà mệt, chớ ngồi mà trưa!
(Câu số 5356 )
Nước trong lọc lấy một chum
Hoa thơm bẻ lấy một chùm cầm tay
Em ngả vạt áo mà bọc thư này
Để đêm thêm nhớ, để ngày chớ quên.
Đồng hồ thánh thót đôi bên
Lòng đây nhớ đấy có quên đâu mà.
Yêu cây thì nhớ đến hoa
Yêu nhau thì đến tận nhà mà chơị
(Câu số 5365 )
Nước trong xanh bên thành con yến trắng
Thẳng cánh cò bay tới cõi xa xăm.
Anh đi mô không bóng không tăm,
Năm canh em đợi ruột tằm héo hon.
Một vũng nước trong, mười dòng nước đục,
Một trăm người tục, một chục người thanh.
Biết bao gan ruột gởi mình?
Mua tơ thêu lấy tượng Bình Nguyên Quân
Thiên sinh nhơn hà nhơn vô lộc,
Địa sinh thảo, hà thảo vô căn,
Một mình em ngồi giữa lòng thuyền dưới nước trên trăng.
Biết ai trao duyên gởi nợ cho bằng thế gian?
Nhật mang mang hề bất kiến tiêu tức,
Dạ trầm trầm bất kiến vãng lai,
Em có thương thì phải nguyện như ai;
Chớ có thấy non cao mà sấp mặt,
Chớ có thấy biển rộng sông dài mà sấp lưng.
Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp,
Anh qua không kịp tội lắm em ơi!
Nghĩa tào khang ai mà vội dứt, đêm nằm tấm tức luỵ nhỏ tuôi rơi,
Bấy lâu ni chịu tiếng mang lời
Dẫu có xa nhau đi nữa, cũng bởi ông Trời mà ra.
(Câu số 26065 )
Nước vơi rồi nước lại đầy
Tình kia chưa trả, nghĩa này chớ quên.
(Câu số 5377 )
Nào lời chàng dặn nàng hay
Ăn nhìn qua bữa chớ vay đồ lời.
(Câu số 4560 )
Này đây chính gạo tám xoan
Bao phen vất vả gian nan mới thiềng (thành)
Bây giờ ta giã cho kiên
Phòng khi yến ẩm, dâng lên chớ chầy
Đã no rồi lại thêm say
Mừng rằng nay đã hây hây thái bình
(Câu số 4566 )
Nên hư mặc thế chê khen
Mẹ ơi, chớ nói đồng đen là vàng
(Câu số 4577 )
Nên ra tay kiếm tay cờ
Chẳng nên thì chớ đừng (chẳng ) nhờ cậy ai
(Câu số 4578 )
Người lười chớ đất không lười
(Câu số 15708 )
Người làm nên của chớ của không làm nên người
(Câu số 15699 )
Người một quan chớ khinh kẻ chín tiền
(Câu số 15712 )
Người ta đúc tượng làm chùa
Còn em làm giấy bốn mùa chẳng ngơi
Dám xin sư bác chớ cười
Vì em làm giấy cho người chép kinh.
(Câu số 29381 )
Người ta bán vạn buôn ngàn
Em đây làm giấy cơ hàn vẫn tươị
Dám xin nho sĩ (ai đó) chớ cười
Vì em làm giấy cho người đề thơ.
(Câu số 4861 )
Người ta bán vạn, buôn ngàn
Em đây làm giấy cơ hàn vẫn tươi
Dám xin nho sĩ chớ cười
Công em khó nhọc, giấy người viết thơ.
(Câu số 29380 )
Người về em vẫn khóc thầm
Đôi bên vạt áo ướt dầm như mưa
Người về em vẫn trông theo
Trông nước nước chảy, trông bèo bèo trôi
Người về em dạn tái hồi :
Yêu em xin chớ đứng ngồi với ai !
(Câu số 4910 )
Ngồi mà nghĩ đứng mà suy
Vàng còn bán xắn nữa thì duyên em (*)
Giấy trắng mực đen
Duyên ai phận nấy chớ ghen mà già
Xắn là cắt ra từng miếng (Câu số 4774 )
Nghé hành nghé hẹ
Nghé chả theo mẹ
Thì nghé theo đàn
Nghé chớ đi càn
Kẻ gian nó bắt
Nó cắt mất tai
Nó nhai mất đầu
Còn đâu theo mẹ
Nghé là trâu con (Câu số 7554 )
Nghé hành nghé hẹ (2)
Có khôn theo mẹ
Có khéo theo đàn
Chớ có chạy quàng
Có ngày lạc mẹ
Việc nhẹ phần con
Kéo nỉ kéo non
Kéo đến quanh tròn
Mẹ con ta nghỉ
Nghé là trâu con (Câu số 7555 )
Nghìn muôn chớ lấy học trò
Dài lưng tốn vải ăn no lại nằm
Dài lưng đã có võng đào
Tốn vải đã có áo bào vua cho
Hay ăn đã có của kho
Tội gì mà chẳng ăn no lại nằm ?
(Câu số 4699 )
Ngó lên trời trời cao lại trắng
Dòm xuống nước nước trắng lại trong
Nhỏ như ai chớ chớ nhỏ như em chắc dạ bền lòng
Lỡ duyên chịu lỡ đóng cửa phòng đợi anh
(Câu số 28530 )
Nhạn trên trời nhạn lạc kêu sương
Ngàn năm ly biệt đạo cang thương chớ quên
(Câu số 5007 )
Nhắc lời anh dặn nàng hay
Nhịn ăn qua bữa, chớ vay đỏ lời.
(Câu số 4977 )
Nhịn cho nên cửa nên nhà
Nên kèo nên cột, nên xà tầm vông,
Nhịn cho nên vợ nên chồng
Để em ra sức coi trông cửa nhà
Đi chọ thì chow+ ăn quà
Mua xong chớ có rề ra ở trưa,
Dù ai bảo đợi bảo chờ
Thì em nói dối: Con thơ phải về!
(Câu số 5050 )
Nhớ khi miếng thuốc, miếng trầu
Ngàn thu đọng mãi một câu ân tình.
Ở sao cho vẹn cho toàn,
Giao ngôn chớ phút nghĩa vàng chớ vong.
(Câu số 27869 )
Những lời mình nói với ta (3)
Sông có Nhị Hà, núi có Tản Viên
Còn bây giờ, nàng ở thế sao nên
Tôi khấn Nam Tào, Bắc Đẩu ghi tên rành rành
Đã yêu anh thời quyết lấy anh
Nhà tre, cột nứa, lợp tranh vững vàng
Chớ tham nhà gỗ bức bàn
Gỗ lim, chẳng có, làm xoàng gỗ vông
Chỉ nhọc mình, thôi lại uổng công
Phòng khi gỗ mục lại dùng nhà tre
Còn duyên anh bảo chẳng nghe.
(Câu số 29143 )
Những người đi biển làm nghề
Thấy dòng nước nóng thì về đừng đi
Sóng lừng bung, biển ầm ì
Bão mưa ta tránh, chớ hề ra khơi
(Câu số 7878 )
Ninh Diêm muối mặn tình sâu
Người đi xin chớ để sầu cho ai
Ninh Diêm thuộc Khánh Hòa (Câu số 26892 )
Nói người chẳng (chả) ngẫm (nghĩ) đến ta
Thử sờ lên gáy xem xa hay gần
Nói người chẳng ngẫm đến thân
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa
Who laughs the last will laugh the loudest, OR: Let them laugh that win, OR: He laughs best who laughs last. Có bản khác: Ai ơi chớ vội cười nhau (Câu số 5186 )
Nói người chẳng (chả) ngẫm (nghĩ) đến thân
Thử sờ lên gáy xem gần hay xa
Nói người chẳng ngẫm (chẳng nghĩ) đến ta
Thử sờ lên trán xem xa hay gần
Ai ơi chờ vội cười nhau
Ngắm mình cho tỏ trước sau hãy cười
Cười người chớ khá cười lâu
Cười người hôm trước hôm sau người cười
Who laughs the last will laugh the loudest, OR: Let them laugh that win, OR: He laughs best who laughs last. Có bản khác: Ai ơi chớ vội cười nhau (Câu số 5187 )
Nói ra cô bác đừng cười,
Để cho tôi bắt bộ một người áo đen.
- Áo đen tra nút cũng đen,
Tôi hò với người lạ chớ người quen không hò.
(Câu số 27519 )
Nói vậy chớ không phải vậy
(Câu số 16384 )
Non non nước nước khơi chừng
Ái ân đôi chữ, xin đừng có quên
Tình sâu mong trả, nghĩa đền,
Đừng vui chốn khác mà quên chốn nầy,
Nước vơi rồi nước lại đầy,
Tình kia chưa trả,nghĩa nầy chớ quên
(Câu số 5217 )
Ông bảy mươi phải chào ông bảy mốt
Lời nói ngọt như rót vào tai
Trăm năm ai chớ phụ ai
Chỉ thêu nên gấm sắt mài nên kim
(Câu số 7400 )
Ôi O bán cồm hai lu
Đi mô tui gởi con cu về cùng
Cu tui tui ấp tui bồng
Chớ bỏ vào lồng mà ốm cu tui
Tiếng Huế goi O là cô (Câu số 27721 )
Quân tử phải phòng thân
Chớ đợi nước đến chân mới nhảy
(Câu số 7751 )
Phận gái tứ đức vẹn tuyền
Công, dung, ngôn, hạnh giữ gìn chớ sai
(Câu số 5488 )
Phụng hoàng đậu nhánh cẩm lai
Dặn cùng người nghĩa chớ sai lời nguyền
(Câu số 27104 )
Quê ta đẹp quất Tây Hồ, (Câu 2)
Xuân La lợn béo bao đàn,
Trắng phau cá lội, dịu vàng khoai tây
Mình về ta nắm lấy tay
Ta dặn câu này mình chớ có quên:
Khỏa chèo mình ngược bến Chèm
Viếng Lý Ông Trọng, hoa chen mái đình
Giò Chèm ai gói xinh xinh
Nắm nem làng Vẽ đậm tình quê hương.
Chuối Sù mập quả trăm vườn
Sang thu hương chuối quện hương cốm Vòng.
Hoa đào dệt lối Nhật Tân
Yêu quê hoa nở đầy sân lụa đào.
Ở đâu hợp tác công cao
Rẽ vào Quảng Bá xem nào đâu hơn.
Rau xanh kín bãi kín vườn
Hương sen thoang thoảng cho thơm tóc mình
Tung tăng đàn cá lượn quanh
Ta giăng lưới bạc rung rinh mặt hồ.
Quên sao giấy điệp Nghĩa Đô
Tiếng chày nện sợi, câu hò nhặt khoan
Ai xeo cho giấy mịn màng (Còn Tiếp Câu 3)
(Câu số 29691 )
Rõ ràng giấy trắng mực đen
Duyên ai phận ấy chớ ghen mà gầy
(Câu số 5692 )
Ru con nhớ mấy lời quê ,
Thấy ai đói rách chớ chê, đừng cười.
Thứ nhất, kể sự làm người,
Dầu no, dầu đói cho tươi mặt mày.
Miếng ăn phải giữ tháng ngày,
Thức khuya, dậy sớm cho tày người ta.
(Câu số 27874 )
Rượu kia nào có say người
Hỡi người say rượu chớ cười rượu say!
Rượu ngon cái cặn cũng ngon
Thương em chẳng luận chồng con mấy đờị
Rượu ngon trong hũ rót ra
Để lâu cũng nhạt nữa là duyên em.
(Câu số 5755 )
Rượu nào rượu lại say người
Bớ người say rượu chớ cười rượu say
(Câu số 5762 )
Rượu nào rượu lại say người,
Bớ người say rượu chớ cười rượu say.
(Câu số 27445 )
Rạ đồng Chiêm có liềm thì cắt
Rạ đồng mùa có măt thì coi
Được mùa chớ phụ ngô khoai
Đến năm Thân Dậu lấy ai bạn cùng
Năm 1945, người Nhật muốn diệt lòng ái quốc và kháng chiến của dân Việt đã đốt hết lúa gạo làm khỏang 3 triệu người miền Bắc chết đói (Câu số 5591 )
Rỗi thì nằm ngủ chớ có hầu chủ mà chết
(Câu số 17073 )
Rủ nhau làm phúc chớ giục nhau đi kiện
(Câu số 17093 )
Rủ nhau lên núi đốt than
Anh đi Tam Điệp em mang nón trình.
Củi than nhem nhuốc với tình (thân hình)
Ghi (Những) lời vàng đá xin mình chớ quên.
(Câu số 5722 )
Rửa chân đi hán đi hài (*)
Rửa chân đi đất chớ hoài rửa chân
Con gái mà gả chồng gần
Nửa đêm gà gáy mang phần cho cha
Con gái mà gả chồng xa
Ba sào ruộng chéo chẳng ma nào cày
Hán hài là lọai dép dẹp (Câu số 5729 )
Ra đi mẹ dặn lời nầy
Sông sâu chớ lội, đò đầy đừng sang
Sông sâu không lội thì trưa
Đò đầy không xuống ai đưa riêng mình
(Câu số 27117 )
Ra khơi xem cá ông voi
Vào hang bắt muỗi xem loài tiêu minh
Cũng tâm cũng tính cũng tình
Cũng vùng vẫy đủ, cũng sinh nuôi vừa Muôn vàn trong một Hóa cơ,
Muôn vào trong một hóa cơ
Chớ đem nông nỗi mà ngờ cao xanh .
Cũng vùng vẫy đủ, cũng sinh nuôi vừa Muôn vàn trong một Hóa cơ, (Câu số 25877 )
Ra về bạn chớ nghe ai
Nghe rồi bàn bạc mà sai tấc lòng.
(Câu số 5610 )
Ra về dặn nước thề non
Dầu mà sông cạn đá mòn chớ phai.
(Câu số 5622 )
Ra về em có dặn dò
Mai ra chớ hở chuyện trò với ai.
(Câu số 5628 )
Ra về lòng lại dặn lòng
Chanh chua chớ phụ, ngọt bòng chớ ham.
(Câu số 5636 )
Ruột thịt với nhau chớ xa xuôi gì đó
Xa xuôi chi đó mà lầm lấy nhau
(Câu số 5751 )
Rút dây xin chớ động rừng
Đào kia có thắm xin đừng có phai!
Thấp thoáng là bông hoa nhài
Thấy mùi hoa bưởi thì ai cũng tìm.
Còn mùi hoa ngải hoa sim
Trong hai thứ ấy chàng tìm làm chị
Hoa cải nó nở vân vi
Thấy người ngồi đấy dạ đi sao đành.
Còn mùi hoa quế hoa chanh
Đủng đỉnh trên cành có kém gì aị
(Câu số 5771 )
Sợ cọp chớ ai sợ cứt cọp
(Câu số 17308 )
Sáng bể chớ mừng tối rừng chớ lo
(Câu số 17197 )
Sáng ngày em đi hái dâu
Gặp hai anh ấy ngồi câu thạch bàn
Hai anh đứng dậy hỏi han
Hỏi rằng cô ấy vội vàng đi đâu
Thưa rằng tôi đi hái dâu
Hai anh mở túi đưa trầu mời ăn
Thưa rằng bác mẹ em răn
Làm thân con gái chớ ăn trầu người
(Câu số 7137 )
Sóng cả chớ rã tay chèo
(Câu số 17358 )
Sông sâu chớ lội đò đầy chớ đi
(Câu số 17405 )
Tạnh trời mưa kéo về non
Hẹn cùng cây cỏ chớ còn trông mưa
(Câu số 5806 )
Tới đây không hát thì hò (3)
Không hò không hát chớ mò tới đây
(Câu số 6415 )
Từ khi em về làm dâu
Anh thì dặn trước bảo sau mọi lời
Mẹ già dữ lắm em ơi
Nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn lời mẹ cha
Nhịn cho nên cửa nên nhà
Nên kèo nên cột nên xà tầm rông
Nhịn cho nên vợ nên chồng
Thời em coi sóc lấy trong cửa nhà
Đi chợ thời chớ ăn quà
Đi chợ thời chớ rề rà ở trưa
Dù ai bảo đợi, bảo chờ
Thì em nói dối: con thơ em về
(Câu số 6860 )
Tài trai chí phải cho bền
Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
Dù cho biển cạn non mòn
Công danh phải đạt cho tròn mới thôi!
(Câu số 5790 )
Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai
Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng.
Mặc người bẻ lá ngăn sông
Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị
Xin nàng chớ có nghe ai
Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng
(Câu số 5783 )
Tay cầm cần câu trúc, lưỡi câu thau
Muốn câu con cá biển, chớ cá bàu thiếu chi
(Câu số 27166 )
Thương ai công khó nửa chừng
Cây rung vì gió, lửa dừng vì mưa
Sầu ai ai đã biết chưa
Trăm năm giữ dạ chớ sai lời nguyền
(Câu số 27225 )
Thương cha chớ chọc ăn mày
(Câu số 18197 )
Thương người đày đọa chút thân,
Chớ nên ngược đãi lòng nhân mới là.
(Câu số 27499 )
Thương nhau cắt tóc mà thề
Khó nghèo cũng chịu chớ hề bỏ nhau
(Câu số 6206 )
Thương nhau chớ vội ngồi kề
Phụ mẫu hay được khó bề tới lui
(Câu số 27242 )
Thương nhau thì biết ý nhau
Miếng trầu miếng thuốc, miếng cau bạn bè
Thương nhau chớ vội ngồi kề
Phụ mẫu hay được khó bề tới lui
(Câu số 27241 )
Thả đỉa ba ba
Chớ bắt đàn bà
Phải tội đàn ông
Cơm trắng như bông
Gạo tiền như nước
Đổ mắm đổ muối
Đổ chuối hạt tiêu
Đổ niêu cứt gà
Đổ và nhà nào
Nhà ấy phải chịu
Xem thêm: Trọ Chơi Dân Gian (Câu số 7514 )
Thấy em gò má hồng hồng
Phải chi em đừng mắc cỡ anh bồng anh hôn
Chuyện vợ chồng anh chớ bon chen
Anh thương em xin dè dặt
Chớ để thiên hạ đồn không hay
(Câu số 6012 )
Tháng giêng lúa mới chia vè
Tháng tư lúa đã đỏ hoe đầy đồng.
Chị em đi sắp gánh gồng
Đòn càn tay hái ta cùng ra đị
Khó nghèo cấy mướn gặt thuê
Lấy công đổi của chớ hề luy aị
Tháng hai cho chí tháng mười
Năm mười hai tháng em ngồi em suy
Vụ chiêm em cấy lúa đi
Vụ mùa lúa ré, sớm thì ba giăng.
Thú quê rau cá đã từng
Gạo thơm cơm trắng chi bằng tám xoan.
Việc nhà em liệu lo toan
Khuyên chàng học tập cho ngoan kẻo mà.
Tháng sáu em cấy anh bừa
Tháng mười em gặt anh đưa cơm chiềụ
(Câu số 5962 )
Tháng giêng tháng hai
Tháng ba, tháng bốn,
Tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi tạm được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi, hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung,
Hai trứng: ung,
Ba trứng: ung
Bốn trứng: ung,
Năm trứng: ung,
Sáu trứng: ung,
Còn ba trứng nở ra ba con:
Con diều tha,
Con quạ bắt,
Còn mặt cắt xơi,
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây
(Câu số 5963 )
Thờ cha kính mẹ hết lòng,
Ấy là chữ hiếu dạy con luân thường.
Chũ để nghĩa là chữ nhường,
Nhường anh nhường chị lại nhường người trên.
Ghi lòng tạc dạ chớ quên,
Con em phải giữ lấy nền con em.
(Câu số 26070 )
Thừa mạ thì bán chớ có lấy rậm ăn cơm
(Câu số 18148 )
Tham thì thâm
Phật đã bảo thầm rằng chớ có tham
(Câu số 17700 )
Thân anh chớ hỏi làm chi
Lo bề gia thất lỗi nghì mẹ cha
(Câu số 25938 )
Thân em như cái cọc rào
Một thời anh đổi chớ sao anh phiền.
(Câu số 5904 )
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng buổi maị
Chớ chê em xấu em đen
Em như nước đục đánh phèn lại trong.
(Câu số 5909 )
Thân em như giấy nửa tờ
Chớ nghi mà tội, chớ ngờ mà oan.
(Câu số 5913 )
Thân em như tấm lụa đào (2)
Đương đông buổi chợ (trước gió) biết vào tay aị
Cành đào sánh với cành mai
Mình về chớ có nghe ai dỗ dành.
Cây xuân đương độ nở đầy
Nhuy đào chữ để cho bầy ong quạ
(Câu số 5924 )
Thân em như thể bình vôi
Bỏ lăn bỏ lóc mồ côi một mình
Chị em ai thấy đừng khinh
Đỏ môi thắm miệng nhờ mình chớ ai
(Câu số 27189 )
Thèm lòng chẳng ai (chớ ai) thèm thịt
(Câu số 17943 )
Thiếp dám hỏi chàng,
Vậy chớ cao đàng sức khoẻ,
Đường huệ mấy nhành cam huệ mấy bông.
Duyên phải duyên kim cải,
Nghĩa phải nghĩa giao hòa.
Rồi đây con nhện có về nhà,
Anh kính thăm cô bác ông bà bình an.
(Câu số 26072 )
Thiếp thương chàng, đừng cho ai biết
Chàng thương thiếp chớ nói thiệt ai hay
Miệng thế gian lắm kẻ thày lay
Cực chàng tám lạng, khổ thiếp rày nửa cân
(Câu số 27201 )
Thiếp xa chàng vì đàng văn võ
Chàng xa thiếp vì bởi gió mưa
Anh ơi chớ đón đừng đưa
(Câu số 27208 )
Thiệt hại thay cho thằng bé lên ba
Nó lăn nó khóc giữa nhà năm gian.
Khóc than giữa chốn linh sàng
Ba vuông nhiễu tím đôi hàng chữ vôị
Chớ thiệt hại thay người thác thì đã yên rồị
Để cho người sống ở đời chơ vơ.
Ba bốn năm nhang khói thiếp tôi phụng thờ.
Đầu đội chữ hiếu tay sơ chữ tình.
Chữ hiếu trung thiếp tôi gánh vác một mình
Chẳng hay chàng có thấu tình thiếp chăng.
Đường đi khuất nẻo khói chùng.
(Câu số 6075 )
Thóc đèn hương thơm hơn mọi thóc
Điểm trên lầu trống giục định đông.
Năm canh gió mát trăng trong
Thần hồn định tỉnh một lòng chớ saị
Ai ôi nghe lấy ai ai!
(Câu số 6088 )
Thuyền dời chớ bến không dời
(Câu số 18235 )
Thuyền rời nhưng bến chẳng rời
Bán buôn là nghĩa muôn đời với nhau.
Có bản khác: Thuyền dời chớ bến không dời (Câu số 6292 )
Tìm bạn tìm kẻ nho gia
Những người cờ bạc trăng hoa chớ gần.
(Câu số 6366 )
Tôi với mình thệ nguyện (nguyện thệ) giữa trời
Giữa đồng sanh tử ghi lời chớ quên
(Câu số 19904 )
Trăm năm đành (dầu) lỗi hẹn hò
Cây đa bến cũ con đò khác đưa.
Trăm năm hội ngộ tình cờ
Đàn cầm anh gẩy câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khó cũng giàu
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! Chữ vi là vì
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo.
Ta yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Thất bát giang cũng lội, tam thập lục đèo cũng qua
(Câu số 6569 )
Trăm năm ai chớ bỏ ai (phụ ai)
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài thành kim
Trên trời biết mất thứ chim
Đã loan với phụng, đừng tìm chì vôi
Trồng trúc xin chớ xén chồi
Thương anh thì chớ đứng ngồi với ai
(Câu số 6563 )
Trăm năm cơ hội tình cờ,
Đàn cầm anh gãy, câu thơ anh đề.
Muốn cho thuận nẻo đi về,
Anh sang làm rể, em về làm dâu.
Số giàu lấy khổ cũng giàu,
Số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo.
Phải duyên phải kiếp thì theo,
Khuyên em chớ nghĩ giàu nghèo làm chi.
Em ơi! chữ vị là vì,
Chữ dục là muốn, chữ tùy là theo,
Ta đã yêu nhau tam tứ núi cũng trèo,
Thất bát giang cũng lội, tam thập đèo cũng qua.
(Câu số 26080 )
Trăm năm lòng gắn dạ ghi (2)
Dầu (Nào) ai đem bạc đổi chì mặc ai.
Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim.
(Câu số 6574 )
Trăm năm như cõi trời chung
Trăm nghề cũng phải có công mới thành
Cứ trong gia nghiệp nhà mình
Ngày đêm xem sóc giữ gìn làm ăn
Chữ rằng: "tiểu phú do cần"
Còn như đại phú là phần do thiên
Đừng trễ nải chớ ghét ghen
Còn như lộc nước có phen dồi dào
(Câu số 6575 )
Trứng rồng lại nở ra rồng
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà
Có cha có mẹ mới có ta
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng
Khôn ngoan nhờ ấm ông cha
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ
Đạo làm con chớ hững hờ
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm
(Câu số 6842 )
Trứng rồng lại nở ra rồng,
Hạt thông lại nở cây thông rườm rà.
Có cha sinh mới rat ta,
Làm nên thời bởi mẹ cha vun trồng.
Làm nên phải đoái tổ tông phụng thờ.
Đạo làm con chớ hững hờ,
Phải đem hiếu kính mà thờ từ nghiêm.
(Câu số 26074 )
Trầu vàng còn ở trên cơi
Anh kia đũa mốc chớ chòi mâm son
Tục ăn trầu có ở hầu hết các nước Đông Nam Á; Xem: Trầu Cau Trong Ca Dao (Câu số 6666 )
Trời hè lắm trận mưa rào
Gặt sớm phơi sớm liệu sao cho vừa
Khuyên em chớ ngại nắng mưa
Của chồng công vợ bao giờ quên nhau
(Câu số 6729 )
Trời mưa cho lúa chín vàng
Cho anh đi gặt, cho nàng đem cơm
Đem thời bát sứ mâm son
Chớ đem mâm gỗ anh hờn không ăn
(Câu số 6735 )
Trời sinh ra kiếp làm người
Hay ăn, hay nói, hay cười, hay chơi
Khi ăn thì phải lựa mùi
Khi nói, thì phải lựa lời chớ sai
Cả vui chớ có vội cười
Nơi không lễ phép chớ chơi làm gì
(Câu số 6775 )
Trách mẹ với cha chớ qua không trách bậu
Cha mẹ ham giàu, gả bậu đi xa.
(Câu số 28553 )
Trông bằng mắt chớ bắt bằng tay
(Câu số 18806 )
Xa nhau chớ tiếc đừng trông
Coi như buổi trước thiếp không gặp chàng
(Câu số 27333 )
Xa xôi em chớ ngại ngùng
Xa người xa tiếng nhưng lòng không xa
(Câu số 7291 )
Trèo lên cái cột le te
Vừa đôi thì lấy chớ nghe bạn dèm.
(Câu số 6700 )
Trèo lên cây gạo con con
Muốn lấy vợ giòn phải nặng tiền cheo
Nặng là bao nhiêu?
Ba mươi quan quý.
Mẹ anh có ý mới lấy được nàng
Mai mẹ anh sang, Mẹ nàng thách cưới
Bạc thì trăm rưỡi, Tiền chín mươi chum
Lụa thì chín tấm cho dày
Trâu bò chín chục đuổi ngay vào làng.
Anh sắm được anh mới hỏi nàng
Nếu không sắm đủ chớ vào làng làm chi!
(Câu số 6706 )
Trèo lên trái núi Giải Oan
Tay nâng chén trắng, múc làn nước trong.
Đàng xa xin chớ ngại ngùng
Trèo non, xuống dốc ta cùng đỡ nhau.
(Câu số 6711 )
Tri kim nhật bất tri lai nhật
Cái gì làm được hôm nay thì chớ nên để đến ngày mai (Câu số 18730 )
Tùng khô, ngĩa cũ, nhân nghĩa cũ xa rồi
Phủi tay đứng dậy chớ còn ngồi chi đây?
(Câu số 27311 )
Vườn rộng chớ trồng tre ngà (*)
Nhà rộng chớ chứa người ta ở cùng
Loại tre sinh soi nẩy nở rất nhanh, làm hỏng đất choán chỗ trồng trọt (Câu số 7125 )
Vạn ban đô thị mộng,
Bán điểm bất do nhân,
Thôi thôi đây anh không giận.
Đó em cũng chớ hờn,
Kiếp tái sanh sẽ nối phiếm đờn tri âm.
(Câu số 26215 )
Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nghỉ những lời thiệt hơn
(Câu số 7082 )
Vàng ơi vàng chớ phai màu
Em ơi ! em chớ tham giàu bỏ anh
(Câu số 6993 )
Vào chùa xem tượng mới tô,
Xem chuông mới đúc xem cô lộn chồng.
Cô lộn chồng cô tu đã vậy,
Cha mẹ già trông cậy vào đâu,
Xin cô giữ lấy cảnh mầu.
Vạn ban đô thị mộng,
Bán điểm bất do nhân.
Thôi đây anh không giận,
Đó em cũng chớ buồn.
Kiếp tái sinh sẽ nối phiếm đờn tri âm.
Vén mây mù mới thấy trời xanh!
(Câu số 26216 )
Vì sông nên phải luy thuyền
Chớ như đường liền ai phải luy ai ?
(Câu số 7054 )
Vì tình em phải tới nơi
Trăm năm duyên phải một ngày mà nên
Làm trai chí ở cho bền
Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
(Câu số 7059 )
Vì tình em phải tới nơi,
Trăm năm duyên phải một ngày mà nên.
Làm trai chí ở cho bền,
Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con.
(Câu số 26212 )
Việc làm hôm nay chớ để ngày mai
(Câu số 19224 )
Vô duyên vô phúc húc phải ông chồng già
Ra đường bi.hỏi là cha hay chồng ?
Nói ra đau đớn trong lòng
Ấy cái nợ truyền kiếp, chớ phải chồng em đâu !
(Câu số 7102 )
Voi trên rừng không bành không tróc
Gái không chồng như nòng nọc đứt đuôi
Vợ chồng là nghĩa ở đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn
(Câu số 7110 )
Xin đừng ra dạ Bắc Nam
Đừng chê lươn ngắn, chớ tham trạch giàu
(Câu số 7144 )
Xin ai chớ phụ hoa ngâu
Tham nơi quyền quý đi cầu mẫu đơn.
(Câu số 7388 )
Xin anh chớ nói yêu thương
Mỡ nạc anh ăn hết, cái xương anh chẳng chừa
(Câu số 7145 )
Xin trời đừng nắng chớ mưa
Râm râm gió mát cho vừa lòng tôi
(Câu số 7209 )
Xuân kia xin chớ bỏ qua
Hoa kia có lứa, người ta có thì.
(Câu số 7379 )
Yêu ai (Xin ai) chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người
(Câu số 7191 )

http://e-cadao.com http://haphuonghoai.net http://cadao.org
http://vietnam-on-line.com
http://cadaotucngu.com/phorum/ http://cadaotucngu.net
Go to Top of Page
  Previous Topic Topic Next Topic  
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam © cadaotucngu.com Go To Top Of Page
This page was generated in 0.5 seconds. Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05